Małgorzata Orlewicz-Musiał - "Polskie nurkowanie swobodne. Dzieje, organizacje wartości"

Przedmiotem badań jest historia nurkowania swobodnego. Głównym celem pracy jest rekonstrukcja, analiza i ocena dziejów, zgromadzenie i uporządkowanie faktów tworzących historię nurkowania swobodnego, a także ich weryfikacja i ocena. Praca koncentruje się na okresie od 1935 do 2000 roku i ma zasięg ogólnopolski. Przedstawia chronologię wydarzeń z dziejów nurkowania i płetwonurkowania z uwzględnieniem 3 głównych okresów: pionierskiego, działalności klubów (Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Ligi Obrony Kraju) oraz okresu transformacji ustrojowej. Nurkowanie zostało zaprezentowane jako działalność wielokierunkowa: utylitarna (gospodarcza i naukowa), sportowa, turystyczna, rekreacyjna, rehabilitacyjna. Przedstawione zostało również podłoże materialne nurkowania swobodnego, ze szczególnym zaakcentowaniem historii, znaczenia i wartości sprzętu nurkowego. Praca przybliża również sylwetki i środowisko płetwonurków z uwzględnieniem polskiej specyfiki.